preskoči na sadržaj

Osnovna škola Antuna Mihanovića Osijek

Login

 

Anketa
Bavite li se sportom?

Česta pitanja
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
Oglasna ploča
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
Kalendar
« Siječanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

VIJESTI
OBAVIJEST O ORGANIZACIJI NASTAVE 18.1. DO 28.1.2022.
Višnja Mudri / datum: 19. 1. 2022. 08:31

[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO UČITELJ/ICA U PRODUŽENOM BORAVKU
Višnja Mudri / datum: 4. 1. 2022. 11:31

[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO UČITELJ/ICA U PRODUŽENOM BORAVKU
Višnja Mudri / datum: 24. 12. 2021. 11:33

          Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi Antuna Mihanovića, Osijek,  ravnatelj Osnovne škole Antuna Mihanovića, Ivana Gundulića 5a, 31000 Osijek, raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

  • UČITELJ/ICA U PRODUŽENOM BORAVKU
  • 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno ukupnog radnog vremena), zamjena za bolovanje.

Mjesto rada: Osijek, Ivana Gundulića 5a

         

Uvjeti: Osim općih uvjeta u skladu sa općim propisima o radu, kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019),Pravilnikom o izmjeni i dopunama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 75/2020), Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi Antuna Mihanovića, Osijek i nepostojanje zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20).

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Antuna Mihanovića, Osijek,  te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati moraju priložiti preslike sljedećih dokumenata:

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi (diploma)
  • dokaz o državljanstvu
  • uvjerenje nadležnog suda da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), odnosno da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), ne starije od dana objave natječaja
  • elektronički zapis o stažu sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od dana objave natječaja

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti  izvornike traženih isprava prije zaključivanja ugovora o radu.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom  prijavljenim  na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

 

          Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008, 125/2011, 20/2012, 138/2012, 69/2017).

Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

 

          Poziva se kandidat koji ostvaruje  pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. st. 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju svih traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i sve dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju iz članka 103 . st. 1.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Dodatne informacije o gore navedenim dokazima potražite na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf 

 

          Poziva se kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. st. 1.- 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,  dostaviti  i  sve  dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz stavka 1. članka 49. navedenog Zakona, a koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Dodatne informacije o gore navedenim dokazima potražite na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

          Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema  članku  9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan  je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta,  kao  i dokaz o invaliditetu.

 

          Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  u skladu s člankom  48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) dužan  je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao prethodni radni odnos.

         

          Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj (u nastavku teksta: Povjerenstvo)  imenuje ravnatelj  Osnovne škole Antuna Mihanovića.

          Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune, te kandidate s liste upućuje na vrednovanje.

Kandidati su obvezni pristupiti pisanoj provjeri znanja - testiranju.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Osnovnoj školi Antuna Mihanovića da se njegovi osobni podaci koriste, prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u svrhu provedbe i realizacije natječajnog postupka za zapošljavanje sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

VREDNOVANJE KANDIDATA: Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Antuna Mihanovića, Osijek za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se vrednovanje - testiranje i razgovor (intervju). Područja provjere kandidata, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te rok za objavu vremena i mjesta održavanja testiranja ili vrijeme i mjesto razgovora (intervjua), kao i druge obavijesti vezane uz natječaj, bit će objavljeni na web stranici Škole na poveznici:http://os-amihanovica-os.skole.hr/u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“. Rok za objavu vremena i mjesta održavanja testiranja je najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje.

 

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Antuna Mihanovića, Osijek http://os-amihanovica-os.skole.hr/u rubrici pod nazivom „NATJEČAJ“  i na oglasnoj ploči Osnovne škole Antuna Mihanovića, Osijek te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

O rezultatima natječaja kandidati  će biti  obaviješteni  na mrežnoj stranici Osnovne škole Antuna Mihanovića, Osijek http://os-amihanovica-os.skole.hr/u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

 

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju  uvjeta iz natječaja  dostavljaju se na adresu: 

 

OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA MIHANOVIĆA, OSIJEK

IVANA GUNDULIĆA 5A,

31000 OSIJEK

s naznakom: „Natječaj za učitelj/ica u produženom boravku“.

 

KLASA: 112-01/21-02/10                                                     Ravnatelj:

URBROJ: 2158-12-01-21-01

                                                                                                      __________________________

Osijek,  24.12.2021. godine                       Josip Mandurić, dipl.teol., mag. iur., v.r.


[OPŠIRNIJE]Advent u Mihanovićki
Iva Tucaković / datum: 20. 12. 2021. 09:13

Poštovani roditelji!

Advent u Mihanovićki  održat će se u srijedu, 22.12.2021. godine, od 17'00 do 19'00 sati u dvorištu škole.

Pozivamo vas da s nama i našim učenicima osjetite duh školskog zajedništva i toplinu našeg Adventa. 


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice škole
Višnja Mudri / datum: 1. 12. 2021. 16:50

OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA MIHANOVIĆA, OSIJEK

Osijek, Ivana Gundulića 5a

KLASA: 112-07/21-01/164

URBROJ: 2158-12-01-21-1

U Osijeku, 01. prosinca2021. godine

 

Na temelju članka 126. stavaka 1.-3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj  87/08, 86/09, 92/12, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 92. Statuta Osnovne škole Antuna Mihanovića, Osijek, Školski odbor Osnovne škole Antuna Mihanovića, Osijek, raspisuje

 

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice škole

 

Za ravnatelja škole može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće nužne uvjete:

 

1.   završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij

d)položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

2.  uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (koja nije pravomoćno osuđena za kaznena djela i protiv koje nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi)

 

3.  najmanje osam (8) godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet (5) godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Osim osobe koja je završila neki od studija iz točke 1., ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

 

Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz točke 1. ili koja nije završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (NN br. 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05).

 

4.   Kandidat za ravnatelja obvezan je dostaviti program rada za mandatno razdoblje.

 

5. U postupku imenovanja ravnatelja vršit će se vrednovanje dodatnih kompetencija sukladno odredbama članka 93. Statuta Škole i to:

 

1.  poznavanje stranog jezika

2.  osnovne digitalne vještine i

3.  iskustvo rada na projektima.

 

Kandidati nisu obvezni imati dodatne kompetencije, ali u tom slučaju ne ostvaruju dodatne bodove.

 

6.   Ravnatelj/ica škole imenuje se na pet (5) godina.

 

7.   Uz pisanu prijavu na natječaj, koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidati su obvezni dostaviti u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika:

 

a)  Dokaze o ispunjavanju nužnih uvjeta i to:

- diploma odnosno dokaz o stečenoj vrsti i stupnju stručne spreme

- dokaz o državljanstvu

- dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita

- uvjerenje nadležnog suda, da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od osam dana od dana objavljivanja natječaja)

-dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO i potvrda školske ustanove o vrsti i trajanju poslova)

- dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem članka 126.stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (odluke o imenovanjuiliugovori o raduilipotvrdeškolskeustanove)

b)  Program rada za mandatno razdoblje iz točke 4. koji obvezno mora sadržavati:

- ciljeve, aktivnosti, budžet, vremenski plan, projekte i ostale elemente koji opisuju što će se i kako provoditi u sljedećem mandatnom razdoblju.

c)  Dokaze o ispunjavanju dodatnih kompetencija iz točke 5., ukoliko ih kandidati imaju, a dokazuju se na sljedeći način:

- poznavanje stranog jezika dokazuje se: stupanj prema Zajedničkom  europskom  referentnom okviru za jezike, preslikom indeksa ili potvrdom fakulteta o završenom kolegiju stranog jezika, dopunskom ispravom uz diplomu, diplomom, svjedodžbom ili drugom javnom ispravom o završenom studiju stranog jezika, potvrdom ili ispravom škole stranog jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili pravne osobe za edukaciju stranog jezika o završenom stranom jeziku odnosno o izvršenom testiranju znanja stranog jezika

- znanje osnovnih digitalnih vještina dokazuje se: uvjerenjem, certifikatom, potvrdom, svjedodžbom, diplomom ili drugom ispravom

- iskustvo rada na projektima dokazuje se prilaganjem: potvrde ili druge isprava o sudjelovanju u provedbi pojedinih projekata.

d) Uz navedene dokumente kandidati su obvezni dostaviti životopis.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti  spolova (Narodne novine, broj 82/08 i 69/17).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), članku 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19 i 84/21),  dužni su  prilikom prijave na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarenje prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Navedeni dokazi moraju biti u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika.

 

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u zatvorenoj omotnici, na adresu:

Osnovna škola Antuna Mihanovića, Osijek, Ivana Gundulića 5a, 31 000 Osijek

s naznakom "Prijava na natječaj za imenovanje ravnatelja/ice škole – ne otvarati".

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Osnovnoj školi Antuna Mihanovića, Osijek da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju i čuvaju u svrhu provođenja javnog natječaja za imenovanje ravnatelja škole.

 

Predsjednica Školskog odbora:

Inge Bilić, v.r.


[OPŠIRNIJE]Milenijsko natjecanje
Iva Tucaković / datum: 23. 11. 2021. 09:21

Naši učenici 1.a razreda pod mentorskim vođenjem učiteljice Helene Pejić Jukić prijavili su se na 3. Milenijsko natjecanje iz kreativne industrije. Natjecanje organizira Ekonomski fakultet u Osijeku i institut Andizet. Proglašenje nagrađenih timova očekuje se 3. 12. 2021. godine.

Više o Natjecanju pročitajte na milenijsko.efos.hr


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO TAJNIK ŠKOLE
Višnja Mudri / datum: 11. 11. 2021. 10:21

[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO DOMAR
Višnja Mudri / datum: 11. 11. 2021. 10:20

[OPŠIRNIJE]ODLUKA O ORGANIZACIJI NASTAVE I RADU ŠKOLE u vremenu od 8.11. do 12.11.2021. godine
Višnja Mudri / datum: 5. 11. 2021. 14:16

OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA

OSIJEK, GUNDULIĆEVA 5 A

KLASA: 003-08/21-01/29

URBROJ: 2158-12-01-21-1

Osijek, 5.11.2021.

 

 

Temeljem Preporuke Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije za održavanje nastave od dana 5. studenog 2021. godine, temeljem članka 107. Statuta Osnovne Antuna Mihanovića, Osijek, ravnatelj Osnovne škole Antuna Mihanovića, Osijek donosi:

 

ODLUKU

O ORGANIZACIJI NASTAVE I RADU ŠKOLE

u vremenu od 8.11. do 12.11.2021. godine

                                                                                                                              

                                                               

1. ORGANIZACIJA NASTAVE

 

Za učenike 1. – 4. razreda nastava se prati po modelu A, odnosno u školi;

Za učenike 5. – 8. razreda nastava se prati po modelu C, odnosno Online-na daljinu.

Produženi boravak se odvija u školi.

 

 

2. ORGANIZACIJA RADA

 

Radnici zaposleni na radnom mjestu učitelja razredne nastave, a koji predaju učenicima od 1. – 4. razreda nastavu će održavati u školi. Radnici zaposleni na radnom mjestu učitelja predmetne nastave, a koji predaju učenicima  5. – 8. razreda, nastavu će održavati Online-na daljinu u školi ili od kuće u realnom vremenu prema redovnom rasporedu.

 

Svi radnici zaposleni na radnom mjestu učitelja u produženom boravku rad će obavljati u školi prema redovnom rasporedu.

 

Stručni suradnici, administrativno i pomoćno-tehničko osoblje zadužuju se radom u školi u punom radnom vremenu svaki dan. 

 

3. Ova Odluka stupa na snagu danom odnošenja, a primjenjuje se od  8.11. do 12.11.2021. godine.

 

                                                                                 Ravnatelj:

                                                           Josip Mandurić, dipl.teol.,dipl.iur.

 

Dostaviti:

1. Svim zaposlenima

2. Pismohrana - ovdje

 


[OPŠIRNIJE]Poziv na razgovor za radno mjesto domar
Višnja Mudri / datum: 4. 11. 2021. 12:13

[OPŠIRNIJE]Poziv na razgovor za radno mjesto tajnik škole
Višnja Mudri / datum: 4. 11. 2021. 12:11

[OPŠIRNIJE]Dobrovoljno cijepljenje djece protiv Covid-19 u dobi 12 i više godina
Iva Tucaković / datum: 29. 10. 2021. 12:44

Poštovani,

obavještavamo vas da cijepljenje protiv Covid-19 školske djece preuzima Školska medicina.

Cijepljenje će biti organizirano svaki petak od 8-12 i od 14-18 sati u ambulanti Školske medicine, Drinska 8, Osijek. Obavezna je prethodna najava za cijepljenje. 
Cijepit se mogu svi učenici  u dobi 12 i više godina cjepivom Pfizer i Moderna. 
Učenici i dalje mogu koristiti i sve druge dostupne mogućnosti: cijepljenje na punktu bez najave i sl.

dr. Dalija Doljanac, spec.šk.med.


[OPŠIRNIJE]Obavijest o testiranju kandidata za radno mjesto domar
Višnja Mudri / datum: 29. 10. 2021. 11:27

[OPŠIRNIJE]Obavijest o testiranju kandidata za radno mjesto tajnik škole
Višnja Mudri / datum: 29. 10. 2021. 11:24

[OPŠIRNIJE]ODLUKA O ORGANIZACIJI NASTAVE I RADU ŠKOLE u vremenu od 4.11. do 5.11.2021. godine
Višnja Mudri / datum: 29. 10. 2021. 09:10

OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA

OSIJEK, GUNDULIĆEVA 5 A

KLASA: 003-08/21-01/26

URBROJ: 2158-12-01-21-1

Osijek, 28.10.2021.

 

Temeljem Preporuke Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije za uvođenje nastave po Modelu C te sukladno stajalištu Ministarstva znanosti i obrazovanja, temeljem članka 107. Statuta Osnovne Antuna Mihanovića, Osijek, ravnatelj Osnovne škole Antuna Mihanovića, Osijek donosi:

 

ODLUKU

O ORGANIZACIJI NASTAVE I RADU ŠKOLE

u vremenu od 4.11. do 5.11.2021. godine

                                                                                                                              

                                                             

1. ORGANIZACIJA NASTAVE

 

Za učenike 1. – 8. razreda nastava se prati po modelu C, odnosno na daljinu (online).

Produženi boravak se odvija u školi.

 

2. ORGANIZACIJA RADA

 

Svi radnici zaposleni na radnom mjestu učitelja razredne nastave, a koji predaju učenicima od 1. – 4. razreda i svi radnici zaposleni na radnom mjestu učitelja predmetne nastave, a koji predaju učenicima  5. – 8. razreda, nastavu će održavati u on line okruženju u školi ili od kuće u realnom vremenu.

 

Svi radnici zaposleni na radnom mjestu učitelja u produženom boravku rad će obavljati u školi prema redovnom rasporedu.

 

Stručni suradnici, administrativno i pomoćno-tehničko osoblje zadužuju se radom u školi u punom radnom vremenu svaki dan. 

 

3. Ova Odluka stupa na snagu danom odnošenja, a primjenjuje se od  04.11. do 05.11.2021. godine.

 

                                                                                 Ravnatelj:

                                                           Josip Mandurić, dipl.teol.,dipl.iur.

 

Dostaviti:

1. Svim zaposlenima

2. Pismohrana - ovdje

 


[OPŠIRNIJE]DANI KRUHA- DANI ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE
Iva Tucaković / datum: 28. 10. 2021. 11:52

Dana 18. listopada 2021.god. u našoj školi prigodnom priredbom i Sajmom kruha svečano smo obilježili Dane kruha i dane zahvalnosti za plodove zemlje. Priredbu su pripremili „Mali kreativci“ sa svojom vjeroučiteljicom. 


[OPŠIRNIJE]POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) ZA RADNO MJESTO UČITELJ/ICA U PRODUŽENOM BORAVKU - OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO UČITELJ/ICA U PRODUŽENOM BORAVKU
Višnja Mudri / datum: 19. 10. 2021. 13:02

OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA, OSIJEK

OSIJEK, GUNDULIĆEVA 5 A

TEL: 031/202-744

E-mail: ured@os-amihanovica-os.skole.hr

KLASA: 112-07/21-02/130

URBROJ: 2158-12-01-21-2

Osijek, 19.10.2021. godine

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za učitelj/ica u produženom boravku (KLASA: 112-01/21-02/2, URBROJ: 2158-12-01-21-01), koji je objavljen dana 04.10.2021. godine na mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Antuna Mihanovića, Osijek,( http://os-amihanovica-os.skole.hr/natjecaji),a nakon provedenog pisanog testiranja kandidata, prema ostvarenom ukupnom broju bodova iz pisanog testa objavljuje:                                                     

REZULTAT TESTIRANJA

R.br.

Prezime i ime kandidata

 Broj

Bodova/postotak

Zadovoljio/nije

zadovoljio

1.

MATEA SOPIĆ

37/39 (95%)

zadovoljio

2.

JELENA ČIK

37/39 (95%)

zadovoljio

3.

IVANA DUMANČIĆ

35/39 (90%)

zadovoljio

4.

VEDRANA MIJIĆ

34/39 (87%)

zadovoljio

5.

MARINA GRBEC

30/39 (77%)

zadovoljio

6.

IVA BUGARIN

27/39 (69%)

zadovoljio

7.

ANDREA HORVATOVIĆ

26/39 (67%)

zadovoljio

8.

MARIJA DRAGOJEVIĆ

25/39 (64%)

zadovoljio

9.

SANJA JUNUŠIĆ

25/39 (64%)

zadovoljio

10.

STEFANI ŠKORIĆ

24/39 (62%)

zadovoljio

11.

MARINA TUFEKČIĆ

23/39 (59%)

nije zadovoljio

12.

MARIJA ŠOMOLJANSKI

21/39 (54%)

nije zadovoljio

13.

JOSIP URTAJL

20/39 (51%)

nije zadovoljio

14.

ROMANA BAN

13/39 (33%)

nije zadovoljio

 

 

Razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom

održat će se dana 21.10.2021. godine (četvrtak),

u Osnovnoj školi Antuna Mihanovića, Osijek

 

Na razgovor se pozivaju sljedeći kandidati koji su zadovoljili na testiranju i ostvarili najmanje 60% bodova prema navedenom rasporedu:   

 

Redni broj

Prezime i ime  kandidata  

Vrijeme

1.

MATEA SOPIĆ

8:00

2.

JELENA ČIK

8:15

3.

IVANA DUMANČIĆ

8:30

4.

VEDRANA MIJIĆ

8:45

5.

MARINA GRBEC

9:00

6.

IVA BUGARIN

9:15

7.

ANDREA HORVATOVIĆ

9:30

8.

MARIJA DRAGOJEVIĆ

9:45

9.

SANJA JUNUŠIĆ

10:00

10.

STEFANI ŠKORIĆ

10:15

 

Ako kandidat ne pristupi razgovoru (intervjuu), smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ne pristupi razgovoru s Povjerenstvom u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak razgovora, ne smatra se kandidatom  natječaja.

Kandidati pristupaju razgovoru prema ostvarenom ukupnom broju bodova.  

Povjerenstvo na razgovoru s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi.

Smatra se da je kandidat na razgovoru zadovoljio ako je ostvario najmanje 60% bodova od ukupnog broja bodova Povjerenstva.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu, Povjerenstvo dostavlja ravnatelju Škole izvješće o provedenom postupku, koje potpisuje svaki član Povjerenstva. Uz izvješće se prilaže rang-lista kandidata.

 

                                               POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

 

 

 


[OPŠIRNIJE]POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) ZA RADNO MJESTO UČITELJ/ICA KEMIJE
Višnja Mudri / datum: 19. 10. 2021. 13:00

OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA, OSIJEK

OSIJEK, GUNDULIĆEVA 5 A

TEL: 031/202-744

E-mail: ured@os-amihanovica-os.skole.hr

KLASA: 112-07/21-02/129

URBROJ: 2158-12-01-21-2

Osijek, 19.10.2021. godine

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za učitelj/ica kemije (KLASA: 112-01/21-02/1, URBROJ: 2158-12-01-21-01), koji je objavljen dana 04.10.2021. godine na mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Antuna Mihanovića, Osijek,( http://os-amihanovica-os.skole.hr/natjecaji),a nakon provedenog pisanog testiranja kandidata, prema ostvarenom ukupnom broju bodova iz pisanog testa objavljuje:                                                      

REZULTAT TESTIRANJA

R.br.

Prezime i ime kandidata

 Broj

Bodova/postotak

Zadovoljio/nije

zadovoljio

1.

RAMONA SEKULIĆ

26/39 (66,6%)

zadovoljio

2.

KRISTINA WELZER

33/39 (84,6%)

zadovoljio

 

Razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom

održat će se dana 22.10.2021. godine (petak),

u Osnovnoj školi Antuna Mihanovića, Osijek

 

Na razgovor se pozivaju sljedeći kandidati koji su zadovoljili na testiranju i ostvarili najmanje 60% bodova prema navedenom rasporedu:   

 

Redni broj

Prezime i ime  kandidata  

Vrijeme

1.

KRISTINA WELZER

9:00

2.

RAMONA SEKULIĆ

9:15

 

Ako kandidat ne pristupi razgovoru (intervjuu), smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ne pristupi razgovoru s Povjerenstvom u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak razgovora, ne smatra se kandidatom  natječaja.

Kandidati pristupaju razgovoru prema ostvarenom ukupnom broju bodova.  

Povjerenstvo na razgovoru s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi.

Smatra se da je kandidat na razgovoru zadovoljio ako je ostvario najmanje 60% bodova od ukupnog broja bodova Povjerenstva.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu, Povjerenstvo dostavlja ravnatelju Škole izvješće o provedenom postupku, koje potpisuje svaki član Povjerenstva. Uz izvješće se prilaže rang-lista kandidata.

 

                                               POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

 

 

 


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO UČITELJ/ICA KEMIJE
Višnja Mudri / datum: 13. 10. 2021. 13:53

[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO UČITELJ/ICA U PRODUŽENOM BORAVKU
Višnja Mudri / datum: 13. 10. 2021. 12:59

[OPŠIRNIJE]JESENSKI SAJAM
Iva Tucaković / datum: 18. 10. 2021. 09:50

Poštovani roditelji,

Ove godine odlučili smo organizirati Jesenski sajam na koji s velikim veseljem pozivamo sve roditelje naših učenika.

Jesenski sajam održat će se u srijedu, 20.10.2021. godine,
od 16'00 do 18'00 sati u dvorištu škole.


[OPŠIRNIJE]Projekt UNIQUE- just like everyone else
Iva Tucaković / datum: 18. 10. 2021. 09:48

Učiteljica engleskog jezika Suzana Prnjat i defektologinja Vedrana
Veić  započele su etwinning projekt Unique - just like everyone else.


[OPŠIRNIJE]Međunarodni dan slijepih i slabovidnih osoba
Iva Tucaković / datum: 15. 10. 2021. 13:02

15.10.2021. šestero učenika 5.b razreda u pratnji edukacijske rehabilitatorice Vedrane Veić sudjelovali su u obilježavanju Međunarodnog dana slijepih i Dana bijelog štapa, pod nazivom "Prošetajmo zajedno"...


[OPŠIRNIJE]Međunarodni dan mentalnog zdravlja
Iva Tucaković / datum: 11. 10. 2021. 10:40

Povodom obilježavanja Dana mentalnog zdravlja, učenici od 5. do 8. razreda popunili su upitnik o svojim navikama i preferencijama u svezi čitanja i slušanja glazbe...


[OPŠIRNIJE]Projekt Srednjokaz
Iva Tucaković / datum: 4. 10. 2021. 10:37

Naši osmaši, razrednice Vesna Lončar, Marija Bilokapić i pedagoginja Iva Tucaković uključili su se u projekt „Srednjokaz“ kojim će se provoditi aktivnosti profesionalnog usmjeravanja na području Republike Hrvatske u školskoj godini 2021./2022. 

Cilj je projekta potaknuti učenike na promišljanje o njihovom profesionalnom putu. Ukupno je planirano 8 aktivnosti koje će se realizirati od rujna 2021. do kolovoza 2022...

[OPŠIRNIJE]ŠKOLSKI PROJEKT „AJVAR“
Iva Tucaković / datum: 4. 10. 2021. 09:12

Poštovani učenici, roditelji i učitelji!

Ovu školsku godinu obogatit ćemo nekim novim aktivnostima!

U Slavoniji je jesen godišnje doba u kojoj se tradicionalno priprema zimnica.

I mi u školi, djelatnici i učenici, želimo sudjelovati u očuvanju tradicije kao nečega važnog u životu pojedinca, ali i zajednice. Želimo učenicima pokazati kako njegovati tradiciju i običaju, ali i kako razvijati poduzetnički duh.


[OPŠIRNIJE]EUROPSKI DAN JEZIKA
Iva Tucaković / datum: 24. 9. 2021. 09:52

U sklopu međunarodnog projekta, koji u našoj školi provode defektologinja Vedrana Veić I nastavnica engleskog jezika Suzana Prnjat, učenici iz različitih država  snimili su video sa pozdravima na različitim jezicima...


[OPŠIRNIJE]ZELENA ČISTKA
Iva Tucaković / datum: 20. 9. 2021. 12:20

I ove godine smo se pridružili Zelenoj čistki i kampanji "Lets do it! World!" koja za cilj ima osvijestiti važnost čistog okoliša.


[OPŠIRNIJE]PRVI DAN NASTAVE U ŠK.GODINI 2021./2022.
Iva Tucaković / datum: 3. 9. 2021. 10:40

Dragi učenici i roditelji,

prvi dan nastave za učenike 2.-4. razreda počinje u 8.00 sati, dok za učenike od 5.-8. razreda nastava počinje u 9.00 sati.

Prijem prvašića bit će u 10 sati kako je najavljeno u prethodnoj objavi.


[OPŠIRNIJE]PRIJEM PRVAŠIĆA
Iva Tucaković / datum: 2. 9. 2021. 16:40
Dragi roditelji budućih prvašića,
 
Prijem prvašića održat će se u ponedjeljak, 6.9.2021. u 10h. 
 
Priredba dobrodošlice održat će se u svečanoj školskoj dvorani uz pridržavanje epidemioloških mjera (roditelji s maskama, djeca bez maski).  
 
Za prvi dan učenici bi trebali ponijeti školske torbe zbog preuzimanja udžbenika. Pribor, bilježnice i preobuku nije potrebno nositi prvog dana, a o svim dodatnim informacijama i preporukama bit ćete obaviješteni u ponedjeljak 6.9. od učiteljice.
 
 

[OPŠIRNIJE]POPIS UČENIKA ZA 1. RAZRED OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA, OSIJEK
Višnja Mudri / datum: 27. 8. 2021. 12:09

[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST O DRUGIM OBRAZOVNIM MATERIJALIMA KOJE TREBA KUPITI
Višnja Mudri / datum: 6. 7. 2021. 11:27

[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST O UDŽBENICIMA ZA ŠK.GOD. 2021./2022.
Višnja Mudri / datum: 25. 6. 2021. 13:17

Učenici 1. – 8. razred OŠ Antuna Mihanovića, Osijek dobit će sve udžbenike u školi. Udžbenike će učenici preuzeti u rujnu, prvoga dana nastave.

Sukladno Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (N.N. broj: 116/18), Katalogu odobrenih udžbenika za šk.god. 2021./2022. te Naputku o načinu uporabe, vraćanju i obnavljanju udžbenika... (N.N. broj: 46/2019):

- Učenici 1., 2, i 3. r. koriste radne udžbenike i dobit će sve novo osim udžbenika za Vjeronauk koji nije radni.

- Učenici 4.r dobit će nove udžbenike jer kreću po novom kurikularnom programu.

- Učenici 5., 6. i 7. r. dobit će  korištene udžbenike osim Geografije za 7. razred koji je novi

-  Učenici 8. razreda dobit će nove udžbenike osim udžbenika za Biologiju, Kemiju, Fiziku i Geografiju koji su korišteni jednu godinu.


[OPŠIRNIJE]Početak prijava obrazovnih programa u ljetnome roku
Mirjana Knežević / datum: 25. 6. 2021. 08:04

Kao što je propisano Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022., dana 25. lipnja 2021. godine započinju prijave obrazovnih programa u sustavu NISpuSŠ. Prijave obrazovnih programa započet će od 12:00 sati, a ogledne ljestvice poretka bit će vidljive nakon 22:00 sata istoga dana. 

Obrazovni programi će se moći prijavljivati sve do 7. srpnja 2021. uz iznimku onih obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere, a koji će se moći prijavljivati do 28. lipnja 2021.


[OPŠIRNIJE]Obavijest o mogućnosti cijepljenja djece od 12 do 15 godina protiv COVID-a 19
Mirjana Knežević / datum: 10. 6. 2021. 08:14

Poštovani roditelji,

u nastavku možete pročitati obavijest školske liječnice dr. Dalije Doljanac o mogućnosti cijepljenja djece od 12 do 15 godina protiv COVID-a 19.


[OPŠIRNIJE]BALOGIJADA 2021.
Mirjana Knežević / datum: 8. 6. 2021. 16:38

Ove godine sudjelovali smo na likovnom natječaju u sklopu 3. Balogijade u Svetom Petru Čvrstecu. Manifestacija se održava u čast Zvonimira Baloga, utemeljitelja suvremene hrvatske dječje poezije i najnagrađivanijeg hrvatskog dječjeg pisca. Inspiraciju za likovne uratke (ilustracije) pronašli smo u pjesmama  Zvonimira Baloga iz zbirke „Nevidljiva Iva“. To su pjesme „Pravi tata“, „Da sam ja kralj“ i „Kada livada praznik slavi“. Ilustracije smo realizirali u kombiniranoj likovnoj tehnici (olovka, akvarel, tuš u boji, flomasteri).


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ - KAUFLAND ŠKOLA VOĆA I POVRĆA ZA ŠK. GOD. 2021./2022.
Mirjana Knežević / datum: 31. 5. 2021. 12:34

Učenici 6. b razreda naše škole uz mentorstvo učiteljice glazbene kulture Vesne Lončar i razrednice Jasenke Vincetić snimili su video te sudjelovali u nagradnom natječaju "Kaufland škola voća i povrća".

Škola će za ovaj poseban angažman biti nagrađena u prvom tjednu nove školske godine donacijom svježeg voća i povrća. 

Čestitke na iznimnom trudu i kreativnosti 6. b razredu.

Pogledajte video u prilogu!


[OPŠIRNIJE]Upis djece u prvi razred
Mirjana Knežević / datum: 28. 5. 2021. 10:25

Upis djece u prvi razred provodit će se 7. i 8. lipnja 2021. (ponedjeljak i utorak) od 8,00 do 12,00 i od 16,00 do 19,00 sati u prostorima Škole. 

Prilikom upisa djeteta u osnovnu školu roditelj ili staratelj, odnosno osoba koja skrbi o djetetu, nije dužna donositi rodni list i domovnicu za dijete, već će škole, prema uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja, osigurati odobrenje za pristup bazi osnovnih osobnih podataka potrebnih za upis u prvi razred osnovne škole.

Roditelj je obvezan na upis ponijeti osobnu iskaznicu ili uvjerenje o mjestu prebivališta, odnosno drugu javnu ispravu kojom se može utvrditi njegov identitet i mjesto prebivališta ili boravišta.

Djeca ne moraju prisustvovati upisu.


[OPŠIRNIJE]Obavijest roditeljima/skrbnicima
Mirjana Knežević / datum: 27. 5. 2021. 12:55

Poštovani roditelji/skrbnici,

 

prema Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja u osnovnoj i srednjoj školi (čl. 14. st. 7) u posljednja dva tjedna prije završetka nastavne godine ne organiziraju se roditeljski sastanci i individualni informativni razgovori. 

Podsjećamo da nastavna godina završava 18. lipnja. 

 


[OPŠIRNIJE]FESTIVAL ZNANOSTI U NAŠOJ ŠKOLI
Mirjana Knežević / datum: 20. 5. 2021. 09:02

U sklopu Festivala znanosti 2021. 13. svibnja 2021. godine u prostorima naše škole održana je radionica pod nazivom Misteriozna kultura. Djelatnici Prehrambeno - tehnološkog fakulteta Osijek Martina Jakovljević Kovač, mag.nutr., Mario Komar, mag.educ.chem. i Melita Lončarić, mag.ing.proc. održali su radionicu učenicima 4.a razreda. Učenici su bili pravi detektivi te su otkrivanjem i rješavanjem zagonetki o zdravim namirnicama pomogli u rješavanju slučaja nestanka umjetnine. Svoj su zadatak uspješno izvršili, a pritom su se i odlično zabavili. Voditeljima radionice iskreno se zahvaljujemo i veselimo se budućoj suradnji!


[OPŠIRNIJE]Likovni natječaj RADOST SLIKANJA UZ GLAZBU
Mirjana Knežević / datum: 18. 5. 2021. 08:04

Početkom svake školske godine Hrvatska glazbena mladež raspisuje natječaj za najuspješnije likovno ostvarenje inspirirano slušanjem glazbe. Tjedan glazbe održava se u sklopu projekta Umjetnost na dlanu koji je organizirala Hrvatska glazbena mladež u suorganizaciji s Glazbenom mladeži Zagrebačke županije s ciljem približavanja glazbene umjetnosti mladoj publici u vrijeme kada su koncertne dvorane utihnule zbog utjecaja COVID-19 epidemije. Tjedan glazbe za mlade podržavaju Ministarstvo kulture, Gradski ured za kulturu Grada Zagreba i HEP kao glavni sponzor.


[OPŠIRNIJE]Djeca i mediji
Mirjana Knežević / datum: 29. 4. 2021. 11:56

U našoj školi obilježeni su Dani medijske pismenosti 2021. pod nazivom Djeca i mediji. U projekt  Dani medijske pismenosti u organizaciji Agencije za elektroničke medije i Ureda UNICEF-a za Hrvatsku te brojnih drugih partnera i pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija i Ministarstva znanosti i obrazovanja, uključile su se nastavnica hrvatskog jezika Nikolina Novaković i nastavnica engleskog i njemačkog jezika Suzana Prnjat koje su održale radionice i predavanje učenicima osmih razreda. U uvodnom dijelu sata učenici su  rješavali anketu o poznavanju općih pojmova medijske pismenosti, zatim  su održale  predavanje na temu „Kako prepoznati lažne dezinformacije“, a u završnom dijelu sata imali su radionicu na temu „Tko su influenceri i utječu li na nas?“.

Ovaj događaj bio je objavljen na službenim stranicama Medijske pismenosti  https://www.medijskapismenost.hr/dani-medijske-pismenosti-2021-raspored-dogadanja/

 


[OPŠIRNIJE]Projekt "Platnena vreća - veća sreća"
Mirjana Knežević / datum: 19. 4. 2021. 13:56

Nakon više od godinu dana rada i zalaganja, danas su učitelji i učenici naše škole priveli kraju projekt „Platnena vreća – veća sreća“.  Ovu hvale vrijednu akciju inicirale su učiteljice Jadranka Čarapović skupa s Mladim ekolozima, Marina Vukić Vdoviak s Bibličarima, Snježana Fuis s Matematičarima te Vesna Lerinc sa skupinom „GLOBE“, a pridružile su se i knjižničarka Marija Rastovski te pomoćnica u nastavi Tea Penić. Projekt su s oduševljenjem podržali svi učitelji te ravnatelj.


[OPŠIRNIJE]Županijsko natjecanje iz Biologije
Tomislav Kralj / datum: 15. 3. 2021. 16:35

U prilogu su rezultati sa Županijskog natjecanja iz Biologije održanog 15.3.2021. u OŠ Antuna Mihanovića Osijek.


[OPŠIRNIJE]MASKENBAL 2021.
Ivona Čordaš / datum: 15. 2. 2021. 12:40

Dana 15. veljače u našoj se školi održala nastava pod maskama. Od Cezara, Sherlocka Holmesa, Kipa slobode pa do Bethoweena, Harry Pottera i Gospodara prstenova niti ove godine nije nedostajalo inspiracije. Jedni su ostarili preko noći, drugi su promijenili zanimanje, a treći održali svadbu.  Pozitivnog raspoloženja i smijeha nije nedostajalo, a kako je sve izgledalo pogledajte u nastavku. 


[OPŠIRNIJE]NATJECANJE–IZLOŽBA LIKOVNIH URADAKA NA TEMU – POTICAJ LIK 2021.
Ivona Čordaš / datum: 12. 2. 2021. 11:36

U četvrtak 11. veljače 2020. u našoj školi održano je školsko natjecanje iz likovne kulture, LIK 2021.


[OPŠIRNIJE]PREDBILJEŽBE BUDUĆIH PRVAŠIĆA ZA LIJEČNIČKI PREGLED
Ivona Čordaš / datum: 10. 2. 2021. 09:28

Poštovani roditelji budućih prvašića ,

nakon što ste se javili školi i obavili predupis, potrebno je napraviti termin za pregled kod školskog liječnika. Više informacija u nastavku.


[OPŠIRNIJE]Upisi prvašića 2021./2022
Ivona Čordaš / datum: 5. 2. 2021. 11:27

Obavještavamo sve roditelje/skrbnike čija su djeca obvezna pohađati 1. razred u šk. god. 2021./2022. (djeca rođena u razdoblju od 1. travnja 2014. do 31. ožujka 2015. godine) da obave predupis svog djeteta.


[OPŠIRNIJE]BRINI O SEBI-BUDI DOBRO-PROŽIVI COVID
Ivona Čordaš / datum: 27. 1. 2021. 13:26

BRINI O SEBI – BUDI DOBRO – proŽIVI COVID” projekt je koji ima za cilj pružanje psihološke podrške mladima u Hrvatskoj i očuvanje mentalnog zdravlja mladih za vrijeme pandemije koronavirusa, koji su pokrenuli Središnji državni ured za demografiju i mlade i Hrvatska psihološka komora.

U sklopu projekta, pokrenute su telefonske linije za savjetovanje mladih u svim hrvatskim županijama. Brojeve telefona pogledajte u nastavku kao i brošure sa savjetima za samopomoć. 


[OPŠIRNIJE]PRAVILA ZA PROVOĐENJE NASTAVE NA DALJINU
Ivona Čordaš / datum: 18. 1. 2021. 14:01

[OPŠIRNIJE]ODLUKA O ORGANIZACIJI NASTAVE OD 18.1. DO 31.1.2021.
Višnja Mudri / datum: 14. 1. 2021. 12:32

[OPŠIRNIJE]Humanitarni tjedan u našoj školi
Ivona Čordaš / datum: 23. 12. 2020. 12:50

Vrijeme Došašća je vrijeme u kojem se pripremamo za Isusov rođendan. To je posebno vrijeme u kojem želimo promišljati o sebi, o svom odnosu prema Bogu i bližnjemu. Kada god pokazujemo svoju ljubav prema bližnjemu ustvari ju pokazujemo i prema Bogu. Svi  smo mi ljubljena djeca Božja i dragi Bog je sretan kada jedni drugima činimo dobro. Tu dobrotu smo i ove godine pokazali u našoj školi kroz različite akcije, a i u Humanitarnom tjednu koji je u našoj školi trajao od 7.12.2020. do 14. 12. 2020.


[OPŠIRNIJE]Projekt Change
Ivona Čordaš / datum: 24. 11. 2020. 11:26

Učenici 7. b razreda naše škole, u vodstvu svoje razrednice Marije Bilokapić i psihologinje Silvije Mihaljević, započeli su provedbu projekta #CHANGE- Učenici i migranti zajedno za inkluzivna društva


[OPŠIRNIJE]Program „Alternativni centar podrške za djecu i roditelje“
Ivona Čordaš / datum: 4. 11. 2020. 09:28

Dječji kreativni centar „DOKKICA“ provodi program „Alternativni centar podrške za djecu i roditelje“, odobren u okviru Poziva Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“ za trogodišnje razdoblje (2020. – 2023.). Program je usmjeren na povećanje dostupnosti izvaninstitucionalnih socijalnih usluga i prevenciju izdvajanja djece u riziku i s problemima u ponašanju iz obiteljskog okruženja na području Osijeka i Donjeg Miholjca.


[OPŠIRNIJE]Tableti
Tomislav Kralj / datum: 29. 10. 2020. 07:18

Učenici petih i sedmih razreda dobili su tablete na korištenje. Početni PIN je 1234. Sve upute kako aktivirati SIM karticu i kako koristiti tablet, učenici će dobiti u školi na satu informatike...


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST RODITELJIMA O ORGANIZACIJI NASTAVE ZA VRIJEME EPIDEMIJE COVID 19
Višnja Mudri / datum: 4. 9. 2020. 08:37

[OPŠIRNIJE]Prvi dan škole za prvašiće
Ivona Čordaš / datum: 1. 9. 2020. 14:20

Dragi roditelji budućih prvašića,

vjerujemo da s nestrpljenjem, ali i neizvjesnošću iščekujete početak školske godine, stoga vam u nastavku donosimo najvažnije informacije vezane za prvi dan i početak nastave. 


[OPŠIRNIJE]PREPORUKA MZO-a VEZANO UZ COVID-19
Višnja Mudri / datum: 28. 8. 2020. 10:42

[OPŠIRNIJE]VAŽNO!Upis prvašića 2020./2021.
Ivona Čordaš / datum: 25. 5. 2020. 08:19

Poštovani roditelji budućih prvašića,

UPISI PRVAŠIĆA PROVODIT ĆE SE 6. I 7. SRPNJA (ponedjeljak i utorak) U VREMENU OD 9 DO 12 SATI I OD 16 DO 19 SATI. 

 

Prilikom upisa djeteta u osnovnu školu roditelj ili staratelj, odnosno osoba koja skrbi o djetetu nije dužna donositi rodni list i domovnicu za dijete, već OSOBNU ISKAZNICU ili uvjerenje o mjestu prebivališta, odnosno drugu javnu ispravu kojom se može potvrditi njegov identitet i mjesto prebivališta ili boravišta. 

Djeca ne moraju prisustvovati upisu!


[OPŠIRNIJE]Svjetski dan pripovijedanja: ZAJEDNO SMO SKUPA
Ivona Čordaš / datum: 20. 3. 2020. 15:27

Dana 20.3.2020., u našoj školi na daljinu obilježili smo svjetski dan pripovijedanja. Ideja je bila da svi zajedno, i učenici i učitelji, sudjelujemo u stvaranju priče simboličnog naziva Zajedno smo skupa. Cilj je bio porukama podrške i pozitivnim mislima iskazati razumijevanje i solidarnost u ovoj izvandrednoj situaciji te pokazati kako smo svi kao jedno, iako ne idemo u školi. Trudili smo se prvi tjedan nastave na daljinu završiti u poziitvnom duhu, a jesmo li u tome uspjeli pogledajte u nastavku obavijesti.


[OPŠIRNIJE]Natječaj Radost slikanja uz glazbu
Ivona Čordaš / datum: 23. 6. 2020. 08:20

Sukladno raspisanom natječaju Radost slikanja uz glazbu, glazbene impresije odlsušanog zadanog glazbenog predloška rezultirale su raznolikim likovnim tehnikama:akvarelu, temperi, olovci, tušu, grafitu. Među 210 pristiglih likovnih radova, našli su se i radovi učenika naše škole. Učenica 7. razreda Nina Ižaković osvojila je treće mjesto, a ostali su radovi izabrani za izložbu. 

Čestitke učenicima i njihovim mentorima učiteljici glazbene kulture Vesni Lončar te učitelju likovne kulture Roku Idžtojiću. Radove pogledajte u nastavku obavijesti. 


[OPŠIRNIJE]Predstavljanje gimnazije Gaudeamus
Ivona Čordaš / datum: 19. 6. 2020. 13:26

Dragi osmaši,

u nastavku obavijesti pogledajte kratki video o gimnaziji Gaudeamus. 


[OPŠIRNIJE]Literarni izričaj: Moj online život
Ivona Čordaš / datum: 10. 6. 2020. 14:18

U nastavku obavijesti pročitajte literarni izričaj učenica 6.-ih razreda na temu Moj online život. Možete li se poistovjetiti s njiima?


[OPŠIRNIJE]Predstavljanje Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek
Ivona Čordaš / datum: 5. 6. 2020. 07:53

Dragi osmaši,

u nastavku pogledajte promo film predstavljanja Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek 


[OPŠIRNIJE]Predstavljanje Ekonomske i upravne škole Osijek
Ivona Čordaš / datum: 2. 6. 2020. 13:24

Dragi osmaši,

u nastavku pogledajte predstavljanje Ekonomske i upravne škole Osijek. 


[OPŠIRNIJE]Predstavljanje Elektrotehničke i prometne škole Osijek
Ivona Čordaš / datum: 2. 6. 2020. 10:41
Dragi osmaši, 
 

Elektrotehnička i prometna školi Osijek donosi kratko predstavljanje i mogućnost istraživanja škole povezivanjem na poveznicu u tekstu u prilogu.


[OPŠIRNIJE]Predstavljanje Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića Osijek
Ivona Čordaš / datum: 1. 6. 2020. 10:18

Dragi osmaši,

u nastavku obavijesti pogledajte dopunjeno predstavljanje Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića Osijek 


[OPŠIRNIJE]Predstavljanje Jezične gimnazije Osijek
Ivona Čordaš / datum: 29. 5. 2020. 12:02

Dragi osmaši,

u nastavku obavijesti pogledajte brošuru s informacijama važnim za upis učenika u 1.razred Jezične gimnazije Osijek. 


[OPŠIRNIJE]Predstavljanje Isusovačke klasične gimnazije Osijek
Ivona Čordaš / datum: 28. 5. 2020. 11:59

Dragi osmaši,

u nastavku obavijesti pogledajte predstavljanje Isusovačke klasične gimnazije Osijek. 


[OPŠIRNIJE]Predstavljanje Obrtničke škole Osijek
Ivona Čordaš / datum: 26. 5. 2020. 13:44

Dragi osmaši,

u nastavku obavijesti pogledajte kratki film o predstavljanju Obrtničke škole Osijek te ih zapratite na društvenim mrežama kako biste dobili dodatne informacije o zanimanjima koja upisuju ove godine. 


[OPŠIRNIJE]Ples sa čašama
Ivona Čordaš / datum: 25. 5. 2020. 13:09

Tijekom nastave na daljinu učenici četvrtih i petih razreda aktivno su muzicirali u virtualnoj učionici glazbene kulture. Svirali su (ritmizirali) sa čašama skladbu Trepak – karakterni ples iz čuvenog baleta Petra Iljiča Čajkovskog – Orašar. Uživajte u izvedbama!

Izvedbe učenika možete poslušati u nastavku obavijesti...


[OPŠIRNIJE]Predstavljanje Medicinske škole Osijek
Ivona Čordaš / datum: 25. 5. 2020. 13:05

Dragi roditelji i osmaši,

u prilogu se nalazi promotivni materijal o upisu učenika u Medicinsku školu Osijek za sve zainteresirane. 


[OPŠIRNIJE]Predstavljanje Graditeljsko-geodetske škole Osijek
Ivona Čordaš / datum: 20. 5. 2020. 20:08

Dragi roditelji i osmaši,

u nastavku obavijesti Graditeljsko-geodetska škola Osijek predstavlja upisni letak za zanimanja koja nude za učenike 8. razreda.


[OPŠIRNIJE]Predstavljanje Strojarske tehničke škole Osijek
Ivona Čordaš / datum: 15. 5. 2020. 11:17

Dragi osmaši i roditelji,


budući da zbog trenutne situacije srednje škole nisu u mogućnosti doći na klasično predstavljanje u našu školu niti su u mogućnosti organizirati Dane otvorenih vrata škole, a vodeći se željom da našim osmašima pruže što više korisnih informacija za upis u srednju školu, Strojarska tehnička škola iz Osijeka u nastavku prilaže kratku prezentaciju o školi, programima i svemu onome što je relevantno za učenike prilikom odabira srednje škole.

[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO UČITELJ U PRODUŽENOM BORAVKU
Višnja Mudri / datum: 27. 10. 2021. 11:30

Poštovani,

 

ovim putem obavještavamo kandidate natječajnog postupka za popunu radnog mjesta učitelj u produženom boravku kako je u rubrici "Natječaji" objavljena Obavijest o izboru kandidata.

 

OŠ Antuna Mihanovića, Osijek


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO UČITELJ KEMIJE
Višnja Mudri / datum: 27. 10. 2021. 11:26

Poštovani,

 

ovim putem obavještavamo kandidate natječajnog postupka za popunu radnog mjesta učitelj kemije kako je u rubrici "Natječaji" objavljena Obavijest o izboru kandidata.

 

OŠ Antuna Mihanovića, Osijek

 


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO UČITELJ/ICA U PRODUŽENOM BORAVKU
Višnja Mudri / datum: 13. 10. 2021. 13:01

[OPŠIRNIJE]Dan planeta Zemlje
Ivona Čordaš / datum: 23. 4. 2020. 14:19

22.4. u većini svjetskih zemalja obilježava se Dan planeta Zemlje. Ovogodišnja obljetnica je posebna i po tome što slavimo 50 godina obilježavanja tog datuma. Bez obzira na neobično vrijeme i okolnosti u kojima trenutno živimo i naši učenici su obilježili ovaj datum kroz istraživačke i likovne radove.

 


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST RODITELJIMA U VEZI PREDUPISA PRVAŠIĆA
Ivona Čordaš / datum: 16. 3. 2020. 09:09

Sukladno uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja, obavještavamo roditelje budućih prvašića da se trenutno prekidaju sve aktivnosti vezane za predupis prvašića. 

Obustavljaju se i liječnicki pregledi za upis u 1. razreda te svi sistematski pregledi.

MOLIMO VAS DA PRATITE STRANICU ŠKOLE ILI OBAVIJESTI NA ULAZU U ŠKOLU RADI DALJNJIH INFORMACIJA. 


[OPŠIRNIJE]Maskenbal
Ivona Čordaš / datum: 24. 2. 2020. 13:26

Dana 24.2.2020. godine u našoj su se školi umjesto učenika pojavile maškare. S vješticama, princezama, policajcima i super-junacima nije bilo dosadno ni malo, a o kreativnim maskama učitelja, stručne službe i ostalih djelatnika škole raspravljat bi se dalo... 


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK/CA PEDAGOG
Višnja Mudri / datum: 13. 2. 2020. 09:49

[OPŠIRNIJE]projekt OSIJEK i OSJEČANI
Ivona Čordaš / datum: 7. 2. 2020. 10:30

Učenici osmog razreda s nastavnicom hrvatskoga jezika Inge Bilić, 3. veljače, predstavili su učenicima viših razreda projekt s temom OSIJEK I OSJEČANI.

 


[OPŠIRNIJE]PROJEKT „Škola za 21.stoljeće, škola za kreativnost“
Ivona Čordaš / datum: 20. 1. 2020. 13:18

I ove godine naša se škola uključila u projekt poticanja kreativnosti „Škola za 21.stoljeće, škola za kreativnost“ koji organizira osječka udruga Klikeraj u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja.

 


[OPŠIRNIJE]Obavijest
Višnja Mudri / datum: 9. 1. 2020. 14:25

OD 10.01.2020. GODINE NOVI IBAN ŠKOLE JE:

HR 442340 0091 1110 5315 1


[OPŠIRNIJE]Mirovna nagrada za Marijanu Mitrović
Tomislav Kralj / datum: 4. 1. 2020. 15:18

S ponosom i sjetom vas obavještavamo da je u četvrtak, 12.
prosinca 2019. g., bivša pedagoginja škole Antuna Mihanovića
Marijana Mitrović koja je preminula 2008. godine dobila mirovnu
nagradu i priznanje „Krunoslav Sukić“.
Ovu nagradu za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih
prava dodjeljuje Centar za mir, nenasilje i ljudska prava te ju
je po prvi puta dodijelio posthumno našoj Marijani.


[OPŠIRNIJE]ADVENT!
Iva Tucaković / datum: 14. 12. 2019. 10:56

Poštovani roditelji i učenici,

pozivamo vas na Advent u Mihanoviću koji će se održati u srijedu 18.12.2019. od 17.00 sati!


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST RODITELJIMA- ŠKOLSKA ODJEĆA
Iva Tucaković / datum: 21. 8. 2019. 08:53

Poštovani roditelji,

obavještavamo Vas da zbog tehničkih razloga u proizvodnji i distribuciji školske odjeće nismo u mogućnosti ispoštivati ranije učinjene narudžbe. 

Projekt školske odjeće privremeno ćemo obustaviti kako bismo pronašli odgovarajućeg proizvođača i kako bismo na početku školske godine proveli anketu među roditeljima o zadovoljstvu projektom i voljom za daljnim sudjelovanjem u istom.

Svi učenici koji imaju školsku odjeću i žele ju nositi mogu to činiti, a o daljnim aktivnostima obavjestit ćemo Vas nakon prikupljenih informacija.


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju